Αντωνόπουλος N. ,  Παναγιωτόπουλος Α. | Σύμβουλοι Μηχανικοί

Καποδιστρίου 28, Άργος, 21 232 -  +30 2751 0 23656 -  info@ap-con.gr

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

You are here

      Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσίμων , κ.α.)

Στο συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνουμε:

  Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

  Μελέτες εφαρμογής.

  Προμέτρησεων υλικών και προυπολογισμό έργων για συνταξη τευχών δημοπράτησης.

Αναλυτικότερα οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:

 • Θερμομόνωτικής επάρκειας κτιρικόυ κελύφους.

 • Υποσταθμών μέσης τάσης.

 • Εγκαταστάσεων Ισχυρών ρευματών

 • Εγκαταστάσεων θέρμανσης.

 • Εγκαταστάσεων κλιματισμού .

 • Εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης.

 • Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες).

 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, συστήματα διαχείρισης κτιρίων B.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προ­στασίας, κλπ

 • Συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας


  Υπευθυνες Δηλώσεις Ηλεκτρολόγου

Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάση των ισχυόντων νομικών περιορισμών.

Διεξάγουμε τις ανάλογες ενέργειες για την έκδοσή της υπέυθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου. Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης (υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη) γίνεται αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις σας ενημερώνουμε και προχωρούμε στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

  Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

  Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.

  Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

  Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.

  Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.

  Ανάλυση της εγκατάστασης.


Μελέτες πυρασφάλειας

H εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες και διαδικασίες για την πυρασφάλεια πυροπροστασίας για κάθε είδους κτίριο και έργο όπως:

 • Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια

 • Aποθήκες

 • Ξενοδοχεία

 • Καταστήματα

 • Κτίρια γραφείων

 • Συγκροτήματα κατοικιών

 • Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Εστιατόρια, ψησταριές

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων

Υπηρεσίες που παρέχονται:

  Μελέτες παθητικής πυροπροστασίας

  Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας

  Επίβλεψη των μελετών πυροπροστασίας για τη διασφάλιση εφαρμογής και λειτουργίας συστημάτων πυροπροστασίας

  Συντονισμός διαδικάσιων για χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ειδικότερα οι μελέτες πυρασφάλειας δύναται να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις:

 • Πυρανίχνευσης

 • Ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

 • Συστημάτων τοπικής εφαρμογής

 • Πυρόσβεσης με αυτόματα υδροδοτικά αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα νερού ή συστήματα καταιονισμού (sprinklers) νερού

Υπηρεσιες


Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, παρέχουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών μελετών κ.α.
Βιομηχανία
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για βιομηχανίες, Κ.Υ.Ε, κ.α.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσ..
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Εκπονούνται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Οχήματα
Παρέχουμε μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις για Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία επισκευής και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Εφαρμοσμένη Μηχανική