Αντωνόπουλος N. ,  Παναγιωτόπουλος Α. | Σύμβουλοι Μηχανικοί

Καποδιστρίου 28, Άργος, 21 232 -  +30 2751 0 23656 -  info@ap-con.gr

Βιομηχανία

You are here

     Τομέας βιομηχανίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για τις εξής δραστηριότητες:

  • Βιομηχανίες - βιοτεχνίες

  • Επαγγελματικά Εργαστήρια

  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

  • Αποθήκες ψύξης τροφίμων

  • Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων

  • Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

  • Αποθήκες υγρών καυσίμων

  • Άδειες μεταπωλητών υγρών καυσίμων.

Η αδειοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων διέπεται από τις εξής φάσεις:

  Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της θέσης της επιχείρησής.

  Έλεγχος τήρησης αναγκαίων προυποθέσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (χρήσης γης, νομιμότητα, κ.α.)

  Μελέτη ενδεχόμενης απαίτησης κυκλοφορικής σύνδεσης/ εισόδο-έξοδο με τα οδικά δίκτυα της περιοχής.

  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή εφαρμογή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμέυσεων (Π.Π.Δ.)

  Σχεδίαση γραμμής παραγωγής και διαρρύθμισης κτιρικής δομής τηρώντας ορθές πρακτικές και απαιτήσεις ενδεχόμενων πιστοποιήσεων (ISO,HASP,κ.α)

  Μελέτες και τεχνικές περιγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελέτη πυροπροστασίας για την πλήρη λειτουργία του εργοστασίου.

  Σύνταξη τεχνικού φακέλου για τη διακίνησή του στη Δ/νση Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, για την έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.

Παρέχουμε υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες σε ενδεχόμενη απαίτηση επιπλέον υπηρεσιών μηχανικού, όπως εκδοσή αδειών δόμησης , εκπόνηση τοπογραφικών , βεβαιώσεων στατικής επάρκειας, κ.α.

Υπηρεσιες


Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, παρέχουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών μελετών κ.α.
Βιομηχανία
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για βιομηχανίες, Κ.Υ.Ε, κ.α.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσ..
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Εκπονούνται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Οχήματα
Παρέχουμε μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις για Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία επισκευής και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Εφαρμοσμένη Μηχανική